Informasjonsskriv august 2017

I dette skrivet følger informasjon om forskjellige aktuelle saker:

  • Etablering av butikklokaler i Gladengveien 17
  • Trafikkforhold i Gladengveien
  • Renovasjon
  • Gjenstander i bakgården
  • Dugnad
  • Maling av bygget
  • Røykeforbud på svalganger
  • Bytte av vaktmesterleverandør
  • Neste års måkesesong
  • Innregulering av fjernvarmeanlegget

 

Etablering av butikklokaler i Gladengveien 17
Gladengveien 17 (Havnelageret vis a vis blokka vår) har fått tillatelse til å gjøre om lageret til to forretningslokaler, herunder dagligvarehandel i Stålverksveiens første etasje.
Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan, og vi protesterte mot søknaden ut fra trafikale forhold – både økt trafikk, men også parkering. Etter at parkeringsplassen ytterst mot Gladengveien i tegningene ble omgjort til sykkelparkering, fant Plan- og bygningsetaten at det vil bli akseptable parkeringsforhold. Dispensasjon ble deretter gitt.
Plan- og bygningsetaten legger til grunn at «omsøkte forretninger betjener nærområdet, og ikke legger opp til bilbasert storhandel.» Selve tillatelsen gjelder etablering av «forretning og engros». I henhold til rammetillatelsen skal varelevering og avfallshåndtering/-henting for de to forretningslokalene foregå innendørs.

Hva slags butikk(er) som kommer der, og når, vites ikke. Her er lenke til saken hvis du vil lese mer. 

Trafikkforhold i Gladengveien
Vi har gjentatte ganger i vår og sommer skrevet til Bymiljøetaten (BYM) om trafikkforholdene i Gladengveien. Etter at Gladengveien ble såkalt miljøgate, er det ikke lenger lov å parkere langs den. Dermed har veien vært bred og rett, og uten fartsdumper. Nå er det riktignok etablert én fartsdump like overfor bygget vårt, men vi har bedt BYM om å vurdere flere.
Daglig kjøres det svært fort i Gladengveien, og vi er bekymret særlig for skoleveien til barn og unge. BYM har sagt at det vurderes flere trafikksikkerhetstiltak, og at det på sikt visstnok skal etableres lyskryss utenfor hos oss. Vi har også bedt om at det vurderes flere fotgjengerfelt. Nylig er det malt opp et nytt felt i Bertrand Narvesens vei, like ved bygget vårt, og siden dette er skolevei for barn er dette ekstra kjærkomment.
For øvrig håper vi alle har glede av at Gladengveien nå er blitt betydelig hyggeligere etter at den ble opprustet til miljøgate, og etter at kanalen langs den er ferdig.

Renovasjon
Vi har også i sommer slitt med å få orden på renovasjonsrutinene. Etter vår mening er det kommunens parkeringsbestemmelser foran brønnene utenfor B-oppgangen som gjør det vanskelig å få tømt. Det har vært slik siden bygget var nytt. Vi har et tosifret antall ganger bedt kommunen om å sørge for parkeringsforbud utenfor brønnene. Dette vil ikke kommunen gjøre, og renovasjonsetaten sier de skal tømme i det tidsrommet hvor det er ulovlig å parkere. Dette fungerer tidvis dårlig, og vi er stadig i kontakt med kommunen for å be dem endre sitt syn – foreløpig uten hell.

Vi minner om at det ikke må settes avfall utenfor brønnene. Dette er et tilbakevendende problem, og koster sameiet ekstra i bortkjøring. Det som ikke får plass i brønnene må beboere sørge for å få fjernet selv. Se her for informasjon om søppelhåndtering og gjenbruksstasjonene: https://glaenga.no/beboerguide/avfall/

Gjenstander i bakgården
Til tider er det mange gjenstander som ligger rundt omkring i bakgården, og ofte er det leker som ligger spredt der. Vi oppfordrer foreldre og barn til å parkere små sykler etc i sykkelstativene hvis de ikke tas inn om kvelden, og til å legge leker i sandkassen. Og hvis noen leker går i stykker oppfordrer vi til at disse kastes i brønnene, eller fjernes fra fellesområdene på annen måte.

Dugnad
Det vil bli dugnad den 28. september kl. 1730, så hold av datoen!
Vi vil sørge for sosialt samvær både under og etter dugnaden, og det vil bli bevertning. Som vanlig vil det bli leid inn container, slik at beboerne kan benytte anledningen til å kaste ting som har hopet seg opp gjennom sommeren.

Maling av bygget
Bygget vårt trenger sårt til maling, og etter en lang prosess med å finne et firma som kan ta jobben trinnvis for oss, vil det endelig nå bli malt der det trengs mest. Malerne skal begynne på det som er malt grått, det vil si øverst i bygget. De grå veggene på takterrassene, og veggene og halvtaket på svalgangene i øverste etasjer, samt ytterveggene på terrassene i de øverste leilighetene skal males.
Det er ikke helt avklart om det vil bli brukt lift, eller om malerne kan bruke sele. Beboerne vil måtte rydde på balkongen sin, slik at malerne kommer til. Konkret gjelder dette 17 leiligheter som ligger i 6. etasje mellom A og B, og mellom B og C, samt fem leiligheter i 7. etasje. Alle disse vil få nærmere beskjed om når det vil bli malt, og til hvilken dato det må være ryddet.
(Vi gjør oppmerksom på at det indre trerekkverket på terrassen ikke omfattes av sameiets felles vedlikeholdsplikt, og det må beboerne sørge for å få malt selv, på egen kostnad.)
Til neste år vil vi få tatt det som er malt med brun farge. Det er svært kostbart å male bygget, så vi har valgt en maling som skal holde i 12-16 år.

Minner om røykeforbud på svalganger
Styret får ofte klager over at folk røyker på svalgangene. Vi minner om at dette er svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Det er derfor sameiet har vedtatt at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Bytte av vaktmesterleverandør
Styret har hatt et ønske om å samle leverandør av sommer-, vinter- og vaktmestertjenester, og det er nå Oslo Bygårdsdrift som leverer vaktmester- og sommertjenester . Dette viser seg å være en billigere løsning enn om vi skal ha flere leverandører av tjenestene. På grunn av en svært lang oppsigelsesfrist av forrige leverandørs tjenester er vi bundet til forrige leverandør av vintertjenester i en sesong til.

Neste års måkesesong
Flere beboere har vært plaget av måkeskrik og aggressiv fugleadferd i fuglenes hekketid, siden det har vært flere hekkende måkepar i nærheten. Vi har ikke observert hekkende måker på bygget vårt. Ettersom fuglene er fredet i hekketiden, er det bare forebyggende tiltak som er mulig å gjøre.
I god tid før neste hekkesesong vil styret derfor sørge for å få satt opp en rovfugldrage på taket over A-oppgangen. Dette er nærmest nabotaket i Gladengveien 13, og vi håper dette kan ha en virkning på hekkende måkepar, slik at de bygger redet sitt et annet sted.
Styret har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med dem som driver forretningsvirksomhet i Gladengveien 13 for å be dem om å sørge for forebyggende tiltak, men de har så langt ikke svart på våre henvendelser.
I vår var det også et tilfelle av hekkende duer på en balkong i bygget vårt, så det er viktig på vårparten å være litt ute på balkongene, og sjekke at det ikke blir satt i gang redebygging på steder hvor vi absolutt ikke ønsker dem. Har de først lagt egg er de fredet til ungene er ute av redet en gang i juli…

Innregulering av fjernvarmeanlegget
Vi har i lengre tid klaget over at fjernvarmeanlegget ikke er innregulert slik det skal. Tidligere har Bravida byttet sirkulasjonspumpe til anlegget for å bedre varmtvannsleveransen til de øvre etasjer. Nå er de i god gang med å bytte ut en del ventiler i garasjeetasjen for at anlegget skal være riktig dimensjonert. Dette medfører behov for at de får tilgang til enkelte boder. De dette gjelder vil få beskjed.
Vi er fornøyd med at anlegget nå ser ut til å bli riktig innregulert.

Styret ønsker alle en god høst!
31. august 2017