Informasjon fra styret, april 2016

I dette skrivet finner du informasjon om følgende saker:
• Nettet vil være nede hele eller deler av dagen den 28. april
• Egen pris for døgnparkering gjeninnføres i den ytre garasjen
• Pappdunkene utenfor B-inngangen fjernes 1. juni
• Etterlatte gjenstander i sameiet
• Fjerning av sykler som står ute
• Dugnad 28. april 2016
• Ikke mat fuglene
• Forsikringssaker meldes via styret
• Tiltak for å gjøre takterrassen mer attraktiv
• Vask av garasje
• Vask av svalganger, balkonger og vinduer i fellesarealer
• Reklamasjon varmt tappevann
• Ensjøutbyggingen
• Bomiljøavtalen er til for å brukes

Nedetid på internett den 28. april
Vi minner om at på torsdag 28. april blir det nedetid på internett i forbindelse med planlagt arbeid på nettet. Dette vil pågå fra morgenen av og utover kvelden, og enkelte beboere kan bli uten nett hele dagen. Beboere som kommer fort på nett igjen, kan oppleve ustabilt nett mens arbeidet pågår.
Du vil kunne se på hussentralen din om du har nett eller ikke. På toppen av sentralen er det to lysdioder. Den ene viser at sentralen er tilkoblet strøm, og den andre viser at sentralen har kontakt med nettet. Dersom begge diodene lyser skal du være på nett.

Egen pris for døgnparkering gjeninnføres i den ytre garasjen
Etter nyttår oppdaget vi at døgnprisen for parkering i ytre garasje var fjernet, og erstattet av timepris døgnet rundt. Det innebærer at prisen for å parkere i ett døgn gikk opp fra kr. 190,- til 480,-.
Vi anser den ytre garasjen som et fint supplement til gateparkeringen, og henvendte oss til Europark for å be dem vurdere å gjeninnføre særskilt pris for døgnparkering.
Europark responderte raskt, og meddelte at de fra slutten av april vil iverksette egen pris på døgnparkering; kr. 230,-. Dette er en økning på kr. 40,- per døgn fra før jul, men Europris forklarte det med at prisen hadde stått stille siden 2012.
Døgnparkeringen kan være fin å bruke for beboere i sameiet som får overnattingsgjester, og som ikke finner plass langs gata, eller som ikke ønsker å bruke gateparkering.
Vi håper den reduserte prisen på parkering per døgn vil være til glede for beboerne i sameiet.

Pappdunkene utenfor B-inngangen fjernes 1. juni
Renovasjon er et stadig tilbakevendende tema i sameiet vårt. Styret har nå bestemt at de tre pappdunkene som står utenfor B-inngangen skal fjernes med virkning fra 1. juni 2016. (Den dunken som står ved sushien tilhører næringsseksjonene.) Dunkene blir dessverre i stor grad brukt til å kaste restavfall, og det blir stadig satt elektrisk avfall, møbler, og andre etterlatte gjenstander ved dunkene. Sameiet betaler kr. 36.000,- per år for de tre dunkene, og har i tillegg store utgifter til å fjerne søppel som blir hensatt ved siden av dunkene.
Den pappen som ikke går ned i søppelbrønnene som er satt av til slikt, vil heretter måtte fjernes av beboer selv. Vi viser til at slikt avfall kan tas med til Kampen gjenbruksstasjon som ligger cirka 900 meter unna, eller til Haraldrud gjenbruksstasjon som ligger på Brobekk. Sjekk Oslo kommunes nettsider for detaljer: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/

Vi minner også om meldetjenesten til renholdsetaten når brønnene er fulle:
Send en SMS med teksten «REN Gladengveien 15 papir/restavfall» til 1980.

Etterlatte gjenstander i sameiet
Det er fremdeles et problem at folk som flytter setter fra seg møbler, søppel og andre gjenstander i bygget. Styret tar sterk avstand fra slik praksis, som påfører oss som bor her betydelige utgifter til bortkjøring. Vi oppfordrer til å melde fra til styret dersom beboere observerer slik praksis.

Sykler som står ute blir fjernet under dugnaden
Utenfor bygget står det noen sykler som har stått veldig lenge i stativene. Styret mistenker at flere av disse er forlatt, og noen av dem er helt eller delvis ødelagt. Hvis du eier av en av disse syklene, må du fjerne den før dugnaden. Den kan parkeres i sykkelbod i garasjen, det er ledig plass i boden som ligger til høyre for oppgang A.
Sykler som er ødelagte, eller som vi tror er etterlatt, vil bli kastet den 28. april.

Dugnad 28. april 2016 kl. 1800
Styret håper på godt oppmøte på dugnaden, og ønsker alle velkommen!
Vi vil forsøke å lage et «gi-borthjørne» hvor man kan sette ting som er fullt brukelige, men som man ikke lenger ønsker å ha selv. Andre beboere kan da ta med seg det de måtte ønske, og vi bidrar dermed til god gjenbruk. Det som måtte stå igjen ved dugnadens slutt, vil bli kastet i containerne.
Husk at det ikke er lov å kaste elektrisk avfall og farlig avfall i den store containeren, men vi har leid egne småcontainere til slikt avfall.
I fjor ble det plantet en del påskeliljeløker som hadde stått på balkongene rundt omkring, og som da var avblomstret. Dette har vi stor glede av nå i april når det blomstrer mellom buskene i bakgården. Vi vil derfor oppfordre til å ta med påskeliljeløkene som ellers vil bli kastet, og at vi sørger for at noen planter dem ut, slik at blomstene kan glede oss til neste vår.

image

Ikke mat fuglene
Det har vært tilfeller hvor beboere legger ut mat på bakken – sannsynligvis for å mate fuglene. Vi minner om at dette ikke er lov, og at dette tiltrekker seg rotter og mus. Det er funnet rotte i garasjen, og tydelig spor etter slike flere steder utenfor bygget. Vi har et firma som stadig gjør skadedyrsinspeksjoner, og tendensen har vært at de oftere enn før finner spor etter gnagere.

Forsikringssaker meldes via styret
Skader som normalt skal dekkes av sameiets byggforsikring, må meldes via styret, og ikke direkte til OBOS’ forsikringsavdeling som tidligere. Dette fordi det har vært meldt flere skader til vår byggforsikring som er garantisaker, og som dermed skal dekkes av utbygger.

Tiltak for å gjøre takterrassen mer attraktiv
Styret har diskutert forskjellige tiltak for å gjøre takterrassen mer attraktiv som uteområde. Problemet mange melder om er at lufteventilene fra leilighetene kommer ut i bunnen av hver trekasse, og det dermed kan bli en del uønsket lukt der. Styret vil se nærmere på tiltak.
Styret har også diskutert innkjøp av flere hagemøbler og isolerte blomsterkasser som kan ha planter som kan overvintre.
Skulle du ha noen ideer til hvordan takterrassen skal kunne gjøres mer anvendelig, hadde det vært fint om du kontaktet styret med forslag. Hvis du er interessert i å bidra med kompetanse eller bare ren arbeidslyst, vil det også være kjærkomment.
Styret vil sørge for å få trekassene beiset i løpet av våren.

Vask av garasje
Garasjen vil bli vasket før sommeren. Mer informasjon om dette kommer senere.

Vask av svalganger, balkonger og vinduer i fellesarealer
Vi arbeider med å innhente tilbud for å få vasket glassflatene på svalganger og fellesvinduer. Tilbudet omfatter også de ytre flatene på balkongene. Tiltaket er svært dyrt, så vi vil vurdere tilbudene, og se om vi kan ta hele vasken i år, eller om det må deles over to år. Vi kommer tilbake til omfanget, men vasken vil bli gjennomført før sommeren.

Reklamasjon varmt tappevann
Vi har siden bygget var nytt klaget på at varmt tappevann ikke er varmt nok i alle etasjer. Dette har dessverre ikke blitt tatt på alvor av Veidekke og Bravida, selv ikke etter gjentatte klager.
Vi leide derfor inn et annet firma for å vurdere hva som måtte til for å forbedre temperaturen på anlegget. Det viste seg at anlegget har store mangler som må utbedres før tappevannet blir varmt nok over alt. Styret har krevd at Veidekke skal refundere utgifter vi har hatt til diagnostisering og delvis utbedring av anlegget. Dette i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser om retting av mangler, men Veidekke har avvist kravet. Kravet opprettholdes, og saken er spilt over til vår forretningsfører for juridisk bistand og oppfølging. For øvrig har Bravida nå vært på banen, og har nå bestilt en ny pumpe for å sirkulere varmtvannet i bygget. Styret følger opp saken og holder beboerne orientert dersom arbeidet på anlegget skulle medføre konsekvenser for varmtvannsleveransen i sameiet.

Ensjøutbyggingen
Sammen med styreledere fra tre borettslag her på Ensjø, har styreleder engasjert seg i arbeidet med å få bilbyen bort fra boligbyen på Ensjø. Slik det har utviklet seg, er det nesten ett tusen boliger som ikke vil bli realisert de neste ti-tyve årene, på grunn av at grunneier nylig har inngått nye og forlenget gamle kontrakter med bilfirmaene. Primus motor i arbeidet med å påvirke de rette myndighetene har vært styreleder i Ellipsen borettslag nederst i Gladengveien, og han har tatt initiativ til å gjøre felles front. Den 18. februar var de fire styrelederne på møte i Plan- og bygningsetaten (PBE), og møtet ble ledet av direktør for PBE, Ellen de Vibe. Vi fikk fremlagt vårt krav om at Ensjøbyen skal utvikles i tråd med reguleringsplanen av 2007.

Vi pekte særskilt på:
• Fasadeendring av Gladengveien 3 som vi anser å være i strid med reguleringsplanen av 2007
• Lakkeringsverkstedet i den gamle Stålverkshallen som vi anser er bygget uten gyldig tillatelse
• Adkomstveien til Stålverkshallene som i overskuelig tid vil gå gjennom Petersborgaksen (tverrforbindelse mellom Gladengveien og grøntområdene ved «Tiedemanns»)
• Forlengede leiekontrakter fra Kolberggruppen (som eier de fleste tomtene) til fortsatt bilrelatert virksomhet
• Påfølgende manglende muligheter til å realisere Østre- og Vestre Parkdrag, som skal være to «hundremeterskoger» som vil være kjærkomne friarealer for store og små.
• Påfølgende mangel på etablering av næringsvirksomhet i området fordi det ikke er tilstrekkelig næringsgrunnlag til å få det til å gå rundt
• Påfølgende manglende muligheter til å etablere miljøgate i Gladengveien

Vi opplevde å bli tatt godt i mot av PBE, og de virket å ta våre bekymringer på alvor. Vi får håpe de følger opp, og vi vil fortsette samarbeidet med de andre styrene for å kunne oppnå størst mulig slagkraft opp mot myndighetene.

Bomiljøavtalen er til for å brukes
Sameiet har en bomiljøavtale med Securitas, som går lenger enn bare vakthold og kameraovervåking. Vi minner om at hvis du oppdager uønskede personer i bygget, utrygge situasjoner, hører husbråk, unødig støy etc. kan du ringe til Securitas på telefon 22 97 10 70. Se beboerguiden på http://www.glaenga.no/vektertjenester/ for nærmere informasjon. Slike utkall ligger allerede i avtalen, og koster ikke noe ekstra.

Med vårlig hilsen
styret i Gla’enga Eierseksjonssameie
21. april 2016